Права потрошача

Права потрошача приликом куповине преко интернета

Обавештавамо вас да се према Закону о заштити потрошача (“Сл. гласник РС”, бр. 62/2014, 6/2016 – др. закон и 44/2018 – др. закон), у даљем тексту: Закон, куповина преко наше продајне интернет странице www.napon.rs сматра продајом на даљину.

У случају продаје на даљину продавац је дужан да у писаној форми купцу достави:

  • -образац за одустанак
  • -обавештење о продавцу, праву потрошача на одустанак од уговора и дужности продавца и купца у случају реализације права на одустанак
  • -примерак уговора о продаји потписаног од стране продавца.

Потрошач има право да бира да ли жели да му се наведена документација достави приликом испоруке уређаја или на е-маил.
У случају куповине на даљину продавац није дужан да купцу изда фискални рачун, а у складу са чланом 2. став 1. тачка 1) Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе („Службени гласник РС“, бр. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13, 100/14), већ сва права потрошач може остварити на основу уговора о продаји на даљину.

Закон за случај продаје на даљину установљава право купца, који се сматра потрошачем (физичко лице које производ купује ради намирења својих индивидуалних потреба, а не ради обављања професионалне делатности), да одустане од уговора у року од 14 дана од дана када му је производ предат у државину, односно у државину лица кога је купац одредио, а није превозник. Приликом одустанка купац може, али не мора да наведе разлоге због којих одустаје. Изјава о одустанку од уговора производи правно дејство од дана када је послата трговцу. Изјава о одустанку мора бити својеручно потписана.

Купац је дужан да производ врати без одлагања, а најкасније у року од 14 дана од дана када је послао образац за одустанак. По истеку рока од 14 дана од дана када је послао одустанак, производ се више не може вратити. Трошкове повраћаја робе у случају одустанка сноси купац.

Могуће је вратити само производе који су неоштећени и, по могућности, у оригиналној амбалажи, са свим додацима и пропратном документацијом (гарантни лист, упутства, итд.).

По пријему производа, утврдиће се да ли је производ исправан и неоштећен. Купац одговара за неисправност или оштећење производа који су резултат неадекватног руковања производом, тј. купац је искључиво одговоран за умањену вредност производа која настане као последица руковања робом на начин који није адекватан, односно превазилази оно што је неопходно да би се установили његова природа, карактеристике и функционалност. Уколико се утврди да је наступила неисправност или оштећење производа кривицом купца, одбиће се враћање цене и производ ће му бити враћен на његов трошак.
Продавац је у случају законитог одустанка од уговора дужан да купцу без одлагања врати износ који је купац платио по основу уговора, а најкасније у року од 14 дана од дана када је примио образац за одустанак. Продавац може да одложи повраћај средстава док не добије робу која се враћа, или док купац не достави доказ да је послао робу Продавцу у зависности од тога шта наступа прво .

Закон о заштити потрошача искључује право купца да врати производ у одређеним ситуацијама. Имајући у виду асортиман робе у нашој понуди, од тих случајева можеда буду релевантна:

испорука робе произведене према посебним захтевима потрошача или јасно персонализоване.